2024-06-19 13:26Pressmeddelande

Världskonferens i Luleå

Salmon Eye är ett centrum för att inspirera och informera om hur vi kan förse världen med mer mat från havet.

Salmon Eye is a center to inspire and inform about how we can provide the world with more food from the sea.Salmon Eye

Den 26–28 juni genomförs den femtonde upplagan av världskonferensen Nordic Steel Construction Conference (NSCC). Denna gång på Kulturens hus i Luleå; där möts 250 ledande forskare och industriföreträdare från 27 länder inom forskningsområdet stålbyggnad.

Alla kontinenter förutom Antarktis finns representerade, stålbyggnadsforskningen lever i högsta grad och NSCC är en attraktiv mötesplats för stålbyggnadsforskare från hela världen, framhåller professor em. Ove Lagerqvist, vetenskaplig ordförande för NSCC 2024.

Stålindustrin står för en betydande del av världens utsläpp av växthusgaser, samtidigt som stål är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle. Då måste industrins klimatpåverkan minska och här är lösningarna flera. Ny teknik inom praktiskt taget alla processer relaterade till stålproduktionen, fokus på avancerade stål med högre hållfasthet och bärförmåga tillsammans med ökad teknisk livslängd i konstruktionerna bidrar till minskad resursförbrukning. Ett annat område som är på frammarsch är återbruk av byggmaterial. Stål har störst återanvändningspotential bland byggmaterialen och återbruk är en viktig del av stålbyggnadsbranschens hållbarhetsarbete.

Runt om i världen pågår mängder av projekt för att minska koldioxidutsläppen vid ståltillverkning – bara i Sverige finns ”zero steel” tillverkat av skrot och grön el, ”fossilfritt stål” och ”stål med nära noll i utsläpp”, säger Björn Åstedt, vd för Stålbyggnadsinstitutet. 

– Vi har flera intressanta konferensbidrag om höghållfast stål, S700-S960. En stor poäng med HSS är att högre hållfasthet gör att det behövs mindre mängd stål för att bära lasterna, vilket leder till att vi sparar på naturresurser och ”miljö”. Här finns stora möjligheter för byggföretagen att spara CO2, tillägger Ove Lagerqvist.

Därmed har omställningen redan börjat, i Sverige färdigställs världens första byggnad med fossilfritt stål. Här deltar SSAB, Peab och Ruukki Construction i en historisk förflyttning mot marknadens krav på mer hållbara material. I dess spår blir Lindab först i världen att förse ett av Skanskas innovativa byggprojekt med ventilationskanaler av fossilfritt stål från SSAB.

Konferensdeltagarnas professionella stålbyggarfokus ligger på stålets mekaniska egenskaper, dess strukturer, hur man bygger med fossilfria stål, bro- och samverkanskonstruktioner, byggregler och standarder, m.m. i 140 vetenskapliga presentationer, fortsätter Björn Åstedt.

Bland de elva ”keynote”-talarna märks

Martin Pei, SSAB: SSAB’s Transformation to Fossil-Free Steel with HYBRIT Technology
Maciej Chrzanowski, Arcelor Mittal: Decarbonization journey of steel towards modern construction market
Pasi Turpeenniemi, Ruukki Construction: Sustainable construction in Ruukki
Ida-Linn Näzelius, H2 Green Steel: First new steel plant in Europe in 50 years - H2 Green Steel’s mega project in Boden

– På torsdagens eftermiddag delas ”Professor Bernt Johansson Outstanding Paper Awards” ut till den bästa vetenskapliga presentationen under veckan. Bernt Johansson var nestorn bakom dagens europeiska och svenska byggregler för stålkonstruktioner, avslutar Björn Åstedt.

Samtliga keynote föredrag och tidpunkter: https://nordicsteel2024.se/scientific-programme/

- In English -

World conference in Luleå, Sweden - Nordic Steel Construction Conference 2024

On June 26–28, the fifteenth edition of the world conference Nordic Steel Construction Conference (NSCC) will take place. This time at Kulturens hus in Luleå; where 250 leading researchers and industry representatives from 27 countries meet in the research area of ​​steel construction.

- All continents except Antarctica are represented, steel construction research is very much alive and NSCC is an attractive meeting place for steel construction researchers from all over the world, emphasizes Professor em. Ove Lagerqvist, scientific chairman of NSCC 2024.

The steel industry accounts for a significant part of the world's greenhouse gas emissions, while steel is crucial for building a sustainable society. Then the industry's climate impact must be reduced, and here there are several solutions. New technology in practically all processes related to steel production, focus on advanced steels with higher strength and load-bearing capacity together with increased technical life in the constructions contribute to reduced resource consumption. Another area that is on the rise is the reuse of building materials. Steel has the greatest reuse potential among building materials, and reuse is an important part of the steel construction industry's sustainability work.

- Lots of projects are underway around the world to reduce carbon dioxide emissions in steel production - only in Sweden is there "zero steel" made from scrap and green electricity, "fossil-free steel" and "steel with close to zero emissions", says Björn Åstedt, CEO at the Swedish Institute of Steel Construction

- We have several interesting conference papers on high-strength steel, S700-S960. A big point of HSS is that higher strength means that a smaller amount of steel is needed to carry the loads, which leads to us saving on natural resources and the "environment". Here there are great opportunities for construction companies to save CO2, adds Ove Lagerqvist.

Thus, the transition has already begun, in Sweden the world's first building with fossil-free steel is being completed. Here, SSAB, Peab and Ruukki Construction participate in a historic movement towards the market's demands for more sustainable materials. In its wake, Lindab will be the first in the world to supply one of Skanska's innovative construction projects with ventilation ducts made of fossil-free steel from SSAB.

- The professional steel builder focus of the conference participants is on the mechanical properties of steel, its structures, how to build with fossil-free steel, bridge and joint constructions, building regulations and standards, etc. in 140 scientific presentations, continues Björn Åstedt.

Among the eleven "keynote" speakers is noticeable

Martin Pei, SSAB: SSAB's Transformation to Fossil-Free Steel with HYBRIT Technology

Maciej Chrzanowski, Arcelor Mittal: Decarbonization journey of steel towards modern construction market

Pasi Turpeenniemi, Ruukki Construction: Sustainable construction in Ruukki

Ida-Linn Näzelius, H2 Green Steel: First new steel plant in Europe in 50 years - H2 Green Steel's mega project in Boden

- On Thursday afternoon, the "Professor Bernt Johansson Outstanding Paper Awards" are awarded to the best scientific presentation during the week. Bernt Johansson was the driving force behind today's European and Swedish building regulations for steel structures, concludes Björn Åstedt.

All keynote talks and complete programme: https://nordicsteel2024.se/scientific-programme/


Om Stålbyggnadsinstitutet

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) är verkställande organ för Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, vars 150 intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen. Med visionen som ledstjärna – Stål bygger en hållbar framtid – stärker SBI intressenternas konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Ett kompetenscentrum som utvecklar nyttan för företagen genom fortbildning och certifiering, standarder och handböcker samt forskningsprojekt om materialets styrka och användbarhet. Stål ska tillhöra det främsta valet när marknaden väljer byggmaterial för tidlösa konstruktioner som håller från generation till generation. Webbplats: www.sbi.se Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnadsdagen.se


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk